cropped-logo_color.png

ŘÁD PLAVECKÉ ŠKOLY

OBECNÉ ZÁSADY

 1. Všechny osoby nacházející se v prostorách výuky plavání a přilehlých místech musejí dodržovat provozní řád plavecké školy a současně řád plaveckého bazénu a ostatních prostor!
 2. Klienti stvrzují odesláním přihlášky provozovateli plavecké školy skutečnost, že jsou zdravotně způsobilí pro účast při hromadném plaveckém výcviku. Zdravotně znevýhodnění jedinci jsou povinni provozovatele plavecké školy informovat o svém zdravotním stavu. Způsob zvýšené péče se řeší individuálně.
 3. Za bezpečnost klientů zodpovídá provozovatel plavecké školy a její personál (lektoři) pouze po čas stanovený pro výuku v bazénu, avšak ne v prostorách sprch a šaten.

Zásada 2 se netýká kurzů konaných na bazéně Hloubětín, bazéně Olšanka a Aquacentru Šutka, kde bude děti (ve skupinách želv, kaprů, štik a delfínů) přebírat personál plavecké školy v prostorách recepce. Odpovědný dozor bude na děti dohlížet v prostorách šaten a sprch, na bazénu děti předá lektorovi. Po skončení výuky převezme děti odpovědný dozor, který dohlédne na děti v prostorách šaten a sprch a předá je na recepci rodičům nebo jejich doprovodu. V případě, že se klient – dítě nedostaví včas s 10minutovým předstihem na lekci, odpovídá za něj v prostorách šaten a sprch rodič nebo zodpovědný zástupce. 

 

ABSENCE, NAHRAZOVÁNÍ LEKCÍ A PLATBY

 1. Nahrazování lekcí se řeší prostřednictvím rezervačního systému Auksys na webových stránkách školy www.activityclub.cz v klientské zóně. Za jedno pololetí je možné nahradit si  6 lekcí. Omluvy je nutné provést nejpozději 24 hod před zahájením lekce.
 2. Při absenci delší než 3 týdny během pololetí může být na základě lékařského potvrzení poskytnuta sleva na kurzovné v následujícím pololetí. Náhrady nelze převádět do dalšího pololetí. V případě překročení kapacity ve skupině si vyhrazujeme právo neumožnit vyčerpání náhradní hodiny. Kurzovné se nevrací.
 3. Zaplacením kurzovného nebo jeho části souhlasí účastníci kurzu a objednavatelé se všemi podmínkami plavecké školy. Kurzovné musí být zaplaceno nejpozději na druhé vyučovací lekci od zahájení kurzů.
 4. K placení kurzů je možné využít benefity od zaměstnavatele prostřednictvím benefitních společností (Benefity-plusBenefit Management).

PŘED VÝUKOU

 1. Rodiče/ZZ mohou doprovodit své děti do šaten a sprch. Vstup dětí do šaten je povolen 10 min před zahájením výuky. Lektoři přebírají děti u vstupu do bazénu, kde je opět rodičům předávají. Z hygienických důvodů nemohou rodiče pobývat v prostorách bazénu, pouze v termínech ukázkových hodin pro rodiče (zpravidla třikrát za pololetí) a to jen ve vhodném převlečení.
 2. Zásada 1 se netýká kurzů konaných na bazéně Hloubětín, bazéně Olšanka a Aquacentru Šutka, kde bude děti (ve skupinách želv, kaprů, štik a delfínů) přebírat personál plavecké školy v prostorách recepce. Odpovědný dozor bude na děti dohlížet v prostorách šaten a sprch, na bazénu děti předá lektorovi. Po skončení výuky převezme děti odpovědný dozor, který dohlédne na děti v prostorách šaten a sprch a předá je na recepci rodičům nebo jejich doprovodu. V případě, že se klient – dítě nedostaví včas s 10minutovým předstihem na lekci, odpovídá za něj v prostorách šaten a sprch rodič nebo zodpovědný zástupce. Před vstupem do bazénu je nutné se osprchovat, omýt mýdlem, osušit se a obléci se do plavek. Dítě vybavte základními hygienickými potřebami, plaveckými brýlemi, gumovými přezůvkami. Čepice není nutná.
 3. Vstup klientů na bazén je dovolen 10 minut před začátkem lekce.
 4. Z důvodu bezpečnosti je během plavecké výuky zakázáno mít na sobě náušnice, prstýnky, řetízky. V průběhu výuky není povoleno jíst ani žvýkat.

NA BAZÉNU

 1. V prostorách bazénu je potřeba dbát zvýšené opatrnosti – nebezpečí úrazu. Choďte pomalu. Respektujte pokyny lektorů plavecké školy či plavčíka. Na začátku výuky se klienti shromáždí u vyučujícího.
 2. Zahájením výuky přebírá odpovědnost za klienty plavecká škola. Rodič/ZZ/doprovod dítěte není oprávněn zasahovat do výuky, nejedná-li se o závažný problém. Pokud dítě z jakéhokoliv důvodu musí odejít z výuky předčasně, je rodič/ZZ/doprovod povinen včas informovat lektora.
 3. Lekci ukončuje instruktor. Rodič/ZZ/doprovod dítěte je povinen si jej převzít v prostoru bazénu v čas, který je stanoven jako závěr vyučovací hodiny.

PO SKONČENÍ VÝUKY

 1. Oblečení klienti si po sobě zkontrolují skříňku, zda nic nezapomněli, a nechají ji otevřenou. Boty si obouvají za prostorami šaten na místě tomu určeném.
 2. Za poškození majetku plaveckého areálu dítětem zodpovídá jeho rodič/ZZ.
 3. Za ztrátu cenností provozovatel plavecké školy nezodpovídá.