cropped-logo_color.png

ŘÁD PLAVECKÉ ŠKOLY

OBECNÉ ZÁSADY

 1. Všechny osoby nacházející se v prostorách výuky plavání a přilehlých místech musejí dodržovat provozní řád plavecké školy a současně řád plaveckého bazénu a ostatních prostor! Jsou povinny se s ním před vstupem seznámit a dodržovat jej.
 2. Klienti stvrzují odesláním přihlášky provozovateli plavecké školy skutečnost, že jsou zdravotně způsobilí pro účast při hromadném plaveckém výcviku. Zdravotně znevýhodnění jedinci jsou povinni provozovatele plavecké školy informovat o svém zdravotním stavu. Způsob zvýšené péče se řeší individuálně.
 3. Za bezpečnost klientů zodpovídá provozovatel plavecké školy a její personál (lektoři) pouze po čas stanovený pro výuku v bazénu, avšak ne v prostorách sprch a šaten.
 4. Zásada se netýká kurzů konaných ve sportcentru YMCA a Aquacentru Šutka, kde bude děti (ve skupinách Kaprů, štik a delfínů) přebírat personál plavecké školy v prostorách recepce. Odpovědný dozor bude na děti dohlížet v prostorách šaten a sprcha a na bazénu děti předá lektorovi. Po skončení výuky lektor předá děti odpovědnému dozoru, který dohlédne na děti v prostorách šaten a sprch a předá je na recepci rodičům nebo doprovodu. V případě, že se klient – dítě nedostaví včas  s 10 min předstihem na lekci, odpovídá za něj v prostorách šaten a sprch rodič nebo zodpovědný zástupce a dítě bude do šaten vpuštěno samo, nebo v doprovodu rodiče či zodpovědného zástupce.
 

ABSENCE, NAHRAZOVÁNÍ LEKCÍ A PLATBY

 1. Nahrazování lekcí se řeší prostřednictvím rezervačního systému Auksys na https://www.activityclub.cz/login-page. Náhrady jsou možné pouze 4 za pololetí. Omlouvat se z lekce můžete nejpozději 24 hod před zahájením lekce.
 2. Při absenci delší než 3 týdny během pololetí může být na základě lékařského potvrzení poskytnuta sleva na kurzovné v následujícím pololetí. Náhrady nelze převádět do dalšího pololetí. V případě překročení kapacity ve skupině si vyhrazujeme právo neumožnit vyčerpání náhradní hodiny. Kurzovné se nevrací.
 3. Zaplacením kurzovného nebo jeho části souhlasí účastníci kurzu a objednavatel se všemi podmínkami plavecké školy. Kurzovné musí být zaplaceno nejpozději na druhé vyučovací lekci od zahájení kurzů.
 4. K placení kurzů je možné využít benefity od zaměstnavatele prostřednictvím benefitních společností (Benefity-plusBenefit Management).
 

PŘED VÝUKOU

 1. Rodiče či zákonní zástupci mohou doprovodit své děti do šaten a sprch. Vstup dětí do šaten je povolen 10 min. před zahájením výuky. Lektoři přebírají děti u vstupu do bazénu, kde je opět rodičům předávají. Z hygienických důvodů nemohou rodiče pobývat v prostorách bazénu, pouze v termínech ukázkových hodin pro rodiče (zpravidla třikrát za pololetí) a to jen ve vhodném převlečení.
 2. Zásada se netýká kurzů konaných ve sportcentru YMCA a Aquacentru Šutka, kde bude děti (ve skupinách Kaprů, štik a delfínů) přebírat personál plavecké školy v prostorách recepce. Odpovědný dozor bude na děti dohlížet v prostorách šaten a sprcha a na bazéně děti předá lektorovi. Po skončení výuky lektor předá děti odpovědnému dozoru, který dohlédne na děti v prostorách šaten a sprch a předá je na recepci rodičům nebo doprovodu. V případě, že se klient – dítě nedostaví včas  s 10min předstihem na lekci, odpovídá za něj v prostorách šaten a sprch rodič nebo zodpovědný zástupce a dítě bude do šaten vpuštěno samo, nebo v doprovodu rodiče či zodpovědného zástupce.
 3. Před vstupem do bazénu je nutné se osprchovat, omýt mýdlem, osušit se a obléci se do plavek. Dítě vybavte základními hygienickými potřebami, plaveckými brýlemi, gumovými přezůvkami. Čepice není nutná.
 4. Vstup klientů na bazén je dovolen 10 minut před začátkem lekce.
 5. Z důvodu bezpečnosti je během plavecké výuky zakázáno mít na sobě náušnice, prstýnky, řetízky. V průběhu výuky není povoleno jíst ani žvýkat.
 

NA BAZÉNU

 1. V prostorách bazénu je potřeba dbát zvýšené opatrnosti – nebezpečí úrazu. Choďte pomalu. Respektujte pokyny lektorů plavecké školy či plavčíka. Na začátku výuky se klienti shromáždí u vyučujícího.
 2. Zahájením výuky přebírá odpovědnost za klienty plavecká škola. Rodič dítěte není oprávněn zasahovat do výuky, nejedná-li se o závažný problém. Pokud dítě z jakéhokoliv důvodu musí odejít z výuky předčasně, je rodič povinen včas informovat lektora.
 3. Lekci ukončuje instruktor. Rodič nebo doprovod dítěte je povinen si jej převzít v prostoru bazénu v čas, který je stanoven jako závěr vyučovací hodiny.

 

PO SKONČENÍ VÝUKY

 1. Oblečení klienti si po sobě zkontrolují skříňku, zda nic nezapomněli, a nechají ji otevřenou. Boty si obouvají za prostorami šaten na místě tomu určeném.
 2. Za poškození majetku plaveckého areálu dítětem zodpovídá jeho rodič.
 3. Za ztrátu cenností provozovatel plavecké školy nezodpovídá